»Sinh viên hiện tại »Vấn đề nổi bật

Vấn đề nổi bật

KẾ HOẠCH TỔNG HỢP THI TRẢ NỢ HÌNH THỨC VLVH KHU VỰC TP HỒ CHÍ MINH (Tháng 07 năm 2021)

LƯU Ý: Thời hạn để Sinh viên đăng ký các môn thi trả nợ từ 15/03/2021 đến 01/06/2021. Sau ngày 01/06/2021 TTĐTTXa sẽ công bố và thông báo cho sinh viên biết Giảng viên hướng dẫn làm thực tập, thí nghiệm, đồ án ... để sinh viên liên hệ thực hiện.

Sau ngày 01/06/2021 TTĐTTXa sẽ hủy các môn thi trả nợ không có sinh viên đăng ký, vì vậy nếu đăng ký trễ nhiều khả năng sinh viên không còn môn học để đăng ký theo mong muốn và phải đợi đến tháng 11/2021.

KẾ HOẠCH TỔNG HỢP THI TRẢ NỢ HÌNH THỨC ĐTTX KHU VỰC TP HỒ CHÍ MINH (Tháng 07 năm 2021)

LƯU Ý: Thời hạn để Sinh viên đăng ký các môn thi trả nợ từ 15/03/2021 đến 01/06/2021. Sau ngày 01/06/2021 TTĐTTXa sẽ công bố và thông báo cho sinh viên biết Giảng viên hướng dẫn làm thực tập, thí nghiệm, đồ án ... để sinh viên liên hệ thực hiện.

Sau ngày 01/06/2021 TTĐTTXa sẽ hủy các môn thi trả nợ không có sinh viên đăng ký, vì vậy nếu đăng ký trễ nhiều khả năng sinh viên không còn môn học để đăng ký theo mong muốn và phải đợi đến tháng 11/2021.

Thông báo về việc tổ chức các lớp học tại trường và các đơn vị liên kết đối với hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học trong thời gian tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Về việc tổ chức các lớp học tại trường và các đơn vị liên kết đối với hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học trong thời gian tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19