»Tổ chức nhân sự
TS. Lê Nguyễn Quốc Khang
Giám đốc Trung tâm Đào tạo từ xa
Th.S Nguyễn Thị Anh Thảo
Phó Giám đốc
TS. Nguyễn Kim Phước
Phó Giám đốc
Th.S Hứa Văn Đức
Phó Giám đốc
BỘ PHẬN ĐÀO TẠO
Phạm Vinh Quang
Chuyên viên
Nguyễn Quang Thái
Chuyên viên
Lê Quỳnh Trâm
Chuyên viên
Nguyễn Thị Thanh Hồng
Chuyên viên
Phạm Viết Luật
Chuyên viên
BỘ PHẬN HỒ SƠ
Trần Quỳnh Châu
Chuyên viên
Lê Hồng Thi
Chuyên viên
Nguyễn Tiến Hoàn
Chuyên viên
BỘ PHẬN TƯ VẤN TUYỂN SINH
TƯ VẤN HỌC TÂP
TIẾP SINH VIÊN
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Chuyên viên
Nguyễn Thị Bình
Chuyên viên
Lê Xuân Sinh
Chuyên viên
BỘ PHẬN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Âu Anh Thông
Chuyên viên
BỘ PHẬN HỌC LIỆU
Võ Thị Hồng Nhung
Chuyên viên
Nguyễn Nhật Quang
Nguyễn Hoàng Vũ
Chuyên viên
BỘ PHẬN HÀNH CHÁNH
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Chuyên viên
Huỳnh Nguyễn Tuyết Quyên
Chuyên viên
Mạc Thị Ngọc Mỹ
Chuyên viên