»Sinh viên hiện tại »Hướng dẫn sinh viên

Hướng dẫn sinh viên

Ngày cập nhật Download
Sổ tay sinh viên (2021) 16-12-2020 11:10:17 Tải về
Thông tin hướng dẫn sinh viên hình thức Vừa làm vừa học (2018) 26-12-2017 16:16:05 Tải về
Thông tin hướng dẫn sinh viên hình thức Đào tạo từ xa (2018) 26-12-2017 15:15:02 Tải về
Thông tin hướng dẫn sinh viên hình thức Vừa làm vừa học (2016) 30-09-2016 15:44:34 Tải về
Thông tin hướng dẫn sinh viên hình thức Đào tạo từ xa (2016) 30-09-2016 15:43:52 Tải về
Hướng dẫn đăng ký môn học trực tuyến 28-08-2015 13:06:55 Tải về
Hình thức thi các môn học 06-05-2015 11:49:12 Tải về