»Sinh viên hiện tại »Văn bản - qui định
(Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh)

Văn bản - qui định
(Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh)

Ngày cập nhật Download
Qui định về tổ chức và quản lý đào tạo hình thức Đào tạo từ xa của Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh 16-06-2017 10:58:47 Tải về
Qui định về tổ chức và quản lý đào tạo hình thức Vừa làm vừa học của Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh 16-06-2017 10:58:10 Tải về
Qui định đào tạo liên thông trình độ đại học Hình thức Vừa làm vừa học của Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh 16-06-2017 10:57:06 Tải về
Qui định đào tạo để cấp bằng đại học thứ hai Hệ không chính quy của Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh 16-06-2017 10:56:33 Tải về
Qui định về liên kết đào tạo đại học hệ không chính quy của Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh 16-06-2017 10:55:50 Tải về
Qui định về điều kiện và hồ sơ mở ngành đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa của Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh 16-06-2017 10:55:10 Tải về
Nhiệm vụ của ban cán sự lớp hệ không chính quy của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 16-06-2017 10:54:34 Tải về
Quyết định Về việc ban hành “Quy định miễn giảm, bảo lưu kết quả học tập đối với hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học 16-06-2017 10:53:49 Tải về
Qui định miễn giảm, bảo lưu kết quả học tập đối với hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học (Ban hành kèm theo Quyết định số 1437/QĐ-ĐHM ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh) 16-06-2017 10:52:40 Tải về