»Sinh viên hiện tại »Văn bản - qui định
(Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh)

Văn bản - qui định
(Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh)

Ngày cập nhật Download
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui định xét miễn giảm và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập trong chương trình đào tạo bậc đại học hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học ban hành kèm QĐ số 1264/QĐ-ĐHM ngày 10/08/2017 08-01-2019 16:19:01 Tải về
Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ không chính quy Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 (kèm theo quyết định số 602/QĐ-ĐHM ngày 10/04/2018 của Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh) 15-06-2018 18:18:15 Tải về
Qui định về tổ chức và quản lý đào tạo hình thức Đào tạo từ xa năm 2016 của Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh 02-06-2018 10:49:56 Tải về
Qui định về tổ chức và quản lý đào tạo hình thức Vừa làm vừa học năm 2015 của Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh 02-06-2018 10:47:44 Tải về
Qui định về tổ chức và quản lý đào tạo hình thức Đào tạo từ xa năm 2017 của Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh (số 1263/QĐ-ĐHM ngày 10/08/2017) 02-06-2018 10:38:50 Tải về
Qui định về tổ chức và quản lý đào tạo hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 của Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh (số 1301/QĐ-ĐHM ngày 22/08/2017) 02-06-2018 10:41:28 Tải về
Qui định đào tạo liên thông trình độ đại học Hình thức Vừa làm vừa học của Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh 16-06-2017 10:57:06 Tải về
Qui định đào tạo để cấp bằng đại học thứ hai Hệ không chính quy của Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh 16-06-2017 10:56:33 Tải về
Nhiệm vụ của ban cán sự lớp hệ không chính quy của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 16-06-2017 10:54:34 Tải về
Quyết định Về việc ban hành “Quy định miễn giảm, bảo lưu kết quả học tập đối với hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học 16-06-2017 10:53:49 Tải về