»Sinh viên hiện tại »Hướng dẫn sử dụng Email

Hướng dẫn sử dụng Email

Ngày cập nhật Download
Thông báo tài khoản email Trường (@oude.edu.vn) 26-12-2014 11:54:51 Tải về
Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin hỗ trợ OUDE 26-12-2014 10:24:40 Tải về
Hướng dẫn tạo lập trang Web cá nhân - Google Sites 26-12-2014 10:23:56 Tải về
Hướng dẫn lưu trữ theo hình thức điện toán đám mây - Google Drive 26-12-2014 10:22:42 Tải về
Hướng dẫn sử dụng lịch làm việc - Google Calendar 26-12-2014 10:21:46 Tải về
Hướng dẫn đổi mật khẩu trong Mail OUDE 26-12-2014 10:20:19 Tải về
Hướng dẫn chuyển đổi ngôn ngữ Anh sang Việt trong hộp mail Trường 26-12-2014 10:18:52 Tải về
Hướng dẫn chuyển tiếp email Trường vào email cá nhân 26-12-2014 10:17:05 Tải về
Hướng dẫn đăng nhập email Trường (@oude.edu.vn) 26-12-2014 17:06:05 Tải về