»Sinh viên hiện tại »Văn bản - qui định
(Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh)

Văn bản - qui định
(Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh)

Ngày cập nhật Download
Thông báo về việc miễn các môn lý luận chính trị dành cho sinh viên trinh độ liên thông và cao đẳng 15-11-2022 10:55:50 Tải về
Quyết định điều chỉnh bổ sung quy định công nhận kết quả học tập 2022 15-11-2022 10:56:03 Tải về
Quy chế tuyển sinh trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học 15-11-2022 10:56:06 Tải về
Quy định công nhận kết quả học tập và chuyển đôi tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học 21-06-2022 16:26:57 Tải về
Quy định về chuẩn đầu ra tin học thuộc chương trình đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học 21-06-2022 16:07:43 Tải về
Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên thuộc chương trình đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học 21-06-2022 16:05:24 Tải về
Quy chế Công tác sinh viên đối với người học trình độ đại học theo hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (kèm theo quyết định số 1550/QĐ-ĐHM ngày 22/07/2021 của Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh) 23-07-2021 09:18:15 Tải về
Quy định khen thưởng cho sinh viên hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (kèm theo quyết định số 1446/QĐ-ĐHM ngày 07/07/2021 của Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh) 08-07-2021 17:34:37 Tải về
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui định xét miễn giảm và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập trong chương trình đào tạo bậc đại học hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học ban hành kèm QĐ số 1264/QĐ-ĐHM ngày 10/08/2017 08-01-2019 16:19:01 Tải về
Quyết định ban hành về việc sửa đổi, điều chỉnh Quy chế về tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức đào tạo Từ xa được ban hành kèm theo Quyết định số 1263/QĐ-ĐHM ngày 10 tháng 8 năm 2017 03-01-2019 09:32:05 Tải về