»Sinh viên hiện tại »Văn bản - Quy định

Văn bản - Quy định

Ngày cập nhật Download
Qui định về tổ chức và quản lý đào tạo hình thức Đào tạo từ xa của Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh 26-09-2016 04:53:17 Tải về
Qui định về tổ chức và quản lý đào tạo hình thức Vừa làm vừa học của Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh 26-09-2016 04:51:28 Tải về
Qui định đào tạo liên thông trình độ đại học Hình thức Vừa làm vừa học của Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh 26-09-2016 04:49:12 Tải về
Qui định đào tạo để cấp bằng đại học thứ hai Hệ không chính quy của Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh 26-09-2016 04:46:29 Tải về
Qui định về liên kết đào tạo đại học hệ không chính quy của Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh 26-09-2016 04:43:54 Tải về
Qui định về điều kiện và hồ sơ mở ngành đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa của Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh 26-09-2016 04:41:47 Tải về
Nhiệm vụ của ban cán sự lớp hệ không chính quy của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 26-09-2016 04:37:03 Tải về
Quyết định Về việc ban hành “Quy định miễn giảm, bảo lưu kết quả học tập đối với hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học 21-01-2015 11:49:05 Tải về
Qui định miễn giảm, bảo lưu kết quả học tập đối với hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học (Ban hành kèm theo Quyết định số 1437/QĐ-ĐHM ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh) 21-01-2015 11:47:09 Tải về
Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 55 /2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 15-12-2014 15:49:38 Tải về