»Sinh viên hiện tại »Văn bản - Quy định
(Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Văn bản - Quy định
(Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Ngày cập nhật Download
Thông báo số 538/QLCL-QLVBCC của Bộ Giáo dụ và Đào tạo về Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin 30-07-2019 13:39:24 Tải về
Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 55 /2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 15-12-2014 15:49:38 Tải về
Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học 15-12-2014 15:50:58 Tải về
Qui định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai 15-12-2014 15:46:33 Tải về
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học 15-12-2014 15:45:06 Tải về
Quy chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa 15-12-2014 15:43:27 Tải về