»Sinh viên hiện tại »Văn bản - qui định
(Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh)

Văn bản - qui định
(Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh)

Ngày cập nhật Download
Quyết định Về việc ban hành “Quy định miễn giảm, bảo lưu kết quả học tập đối với hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học 16-06-2017 10:53:49 Tải về
Qui định miễn giảm, bảo lưu kết quả học tập đối với hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học (Ban hành kèm theo Quyết định số 1437/QĐ-ĐHM ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh) 16-06-2017 10:52:40 Tải về