»Thông báo tuyển sinh
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa tại Học viện Chính trị Khu vực 2 (21 Oct 2020)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa tại Học viện Chính trị Khu vực 2

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2020 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau (21 Oct 2020)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2020 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre (18 Sep 2020)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre
Ngành đào tạo:
  • kế toán
Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre.

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre (18 Sep 2020)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre
Ngành đào tạo:
  • kế toán
Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre.

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học 2020 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre (18 Sep 2020)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học 2020 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre
Ngành đào tạo:
  • Ngôn Ngữ Anh
  • Luật
Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre.

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh (18 Sep 2020)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh