»Thông báo tuyển sinh
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2015 tổ chức học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Nông (04 Jun 2015)

Trường Đại học Mở Tp.HCM thông báo tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2015 tổ chức học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Nông:
1. Nhận hồ sơ:
 • Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/9/2015.
 • Tại: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Nông.
2. Tổ chức ôn thi:
 • Thời gian đăng ký ôn thi: trước ngày 11/9/2015.
 • Thời gian ôn thi: từ ngày 19/9/2015 đến 18/10/2015.
3. Tổ chức thi tuyển và khai giảng:
 • Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển: ngày 31/10 và 01/11/2015.
 • Khai giảng và nhập học: Dự kiến vào tháng 12/2015.

Thông báo Về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2015 tổ chức học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (04 Jun 2015)

Trường Đại học Mở Tp. HCM thông báo tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2015, tổ chức học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ:
1. Nhận hồ sơ:
 • Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/9/2015.
 • Tại: Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.
2. Tổ chức ôn thi:
 • Thời gian đăng ký ôn thi: trước ngày 11/9/2015.
 • Thời gian ôn tập kiểm tra đầu vào: từ ngày 19/9/2015 đến 18/10/2015.
3. Tổ chức thi tuyển và khai giảng:
 • Thời gian dự kiến tổ chức thi kiểm tra đầu vào: ngày 31/10 và 01/11/2015.
 • Khai giảng và nhập học: Dự kiến vào tháng 12/2015.

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ 2 hình thức Vừa làm vừa học năm 2015 tổ chức học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (04 Jun 2015)

Trường Đại học Mở Tp.HCM thông báo tuyển sinh đại học bằng thứ 2 hình thức Vừa làm vừa học năm 2015, tổ chức học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ:
1. Nhận hồ sơ:
 • Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/9/2015.
 • Tại: Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.
2. Tổ chức ôn thi:
 • Thời gian đăng ký ôn thi: trước ngày 11/9/2015.
 • Thời gian ôn tập kiểm tra đầu vào: từ ngày 19/9/2015 đến 18/10/2015.
3. Tổ chức thi tuyển và khai giảng:
 • Thời gian dự kiến tổ chức thi kiểm tra đầu vào: ngày 31/10/2015.
 • Khai giảng và nhập học: Dự kiến vào tháng 12/2015.

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2015 tổ chức học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (04 Jun 2015)

Trường Đại học Mở Tp.HCM thông báo tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2015 tổ chức học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ:
1. Nhận hồ sơ:
 • Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/9/2015.
 • Tại: Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.
2. Tổ chức ôn thi:
 • Thời gian đăng ký ôn thi: trước ngày 11/9/2015.
 • Thời gian ôn thi: từ ngày 19/9/2015 đến 18/10/2015.
3. Tổ chức thi tuyển và khai giảng:
 • Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển: ngày 31/10 và 01/11/2015.
 • Khai giảng và nhập học: Dự kiến vào tháng 12/2015.

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ 2 hình thức Vừa làm vừa học năm 2015 tổ chức học tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Gò Vấp (04 Jun 2015)

Trường Đại học Mở Tp.HCM thông báo tuyển sinh đại học bằng thứ 2 hình thức Vừa làm vừa học năm 2015, tổ chức học tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Gò Vấp:
1. Nhận hồ sơ:
 • Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/9/2015.
 • Tại: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Gò Vấp.
2. Tổ chức ôn thi:
 • Thời gian đăng ký ôn thi: trước ngày 11/9/2015.
 • Thời gian ôn thi: từ ngày 19/9/2015 đến 18/10/2015.
3. Tổ chức thi tuyển và khai giảng:
 • Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển: ngày 31/10/2015.
 • Khai giảng và nhập học: Dự kiến vào tháng 11/2015.

Thông báo Về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2015 tổ chức học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp (21 May 2015)

Trường Đại học Mở Tp. HCM thông báo tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2015, tổ chức học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
Đợt tuyển sinh tháng 8/2015:
1. Nhận hồ sơ:
 • Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/7/2015.
 • Tại: Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.
2. Tổ chức ôn thi:
 • Thời gian đăng ký ôn thi: trước ngày 18/7/2015.
 • Thời gian ôn thi và ôn tập kiểm tra đầu vào: từ ngày 18/7/2015 đến 09/8/2015.
3. Tổ chức thi tuyển và khai giảng:
 • Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển và kiểm tra đầu vào: ngày 22, 23/8/2015.
 • Khai giảng và nhập học: Dự kiến vào tháng 9/2015.
Đợt tuyển sinh tháng 10/2015:
1. Nhận hồ sơ:
 • Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/9/2015.
 • Tại: Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.
2. Tổ chức ôn thi:
 • Thời gian đăng ký ôn thi: trước ngày 19/9/2015.
 • Thời gian ôn thi và ôn tập kiểm tra đầu vào: từ ngày 19/9/2015 đến 18/10/2015.
3. Tổ chức thi tuyển và khai giảng:
 • Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển và kiểm tra đầu vào: ngày 24, 25/10/2015.
 • Khai giảng và nhập học: Dự kiến vào tháng 11/2015.