»Thông báo tuyển sinh
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại Cơ sở 2 (Long Bình) (29 Jun 2020)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại Cơ sở 2 (Long Bình)

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2020 tại Trường Bồi dưỡng Giáo dục huyện Bình Chánh (29 Jun 2020)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2020 tại Trường Bồi dưỡng Giáo dục huyện Bình Chánh

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 12 năm 2020) (13 Jun 2020)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 12 năm 2020)

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 12 năm 2020) (13 Jun 2020)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 12 năm 2020)

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 12 năm 2020) (13 Jun 2020)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học(Đợt tháng 12 năm 2020)

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 12 năm 2020) (11 Jun 2020)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 12 năm 2020)