»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian xét tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học năm 2022 (đợt 2)

Thông báo về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian xét tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học năm 2022 (đợt 2)


Căn cứ Thông báo số 672/TB-ĐHM ngày 21/04/2022 về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học năm 2022 (đợt 2);
Căn cứ Thông báo số 818/TB-ĐHM ngày 17/05/2022 về việc điều chỉnh thời gian xét tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học năm 2022 (đợt 2);
Căn cứ tình hình thực tế đang thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý đào tạo,
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Trường) thông báo về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian xét và công nhận tốt nghiệp đại học cho sinh viên hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học năm 2022 (đợt 2), cụ thể như sau:
STT
Nội dung
Thời gian
dự kiến
1
Công bố danh sách đủ điều kiện xét tốt nghiệp
01/08/2022
2
Công bố danh sách phải bổ sung hồ sơ tốt nghiệp
01/08/2022
3
Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc xét tốt nghiệp
Từ 01/08/2022
đến 15/08/2022
4
Niêm yết danh sách chính thức
29/08/0222
5
Họp xét tốt nghiệp
Dự kiến
29, 30/09/2022
6
Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời
Từ 05/10/2022
7
Tổ chức trao bằng
Từ 31/10/2022
Lưu ý: Nhà trường sẽ hủy tên sinh viên ra khỏi danh sách xét tốt nghiệp trong đợt này đối với trường hợp sinh viên đủ các điều kiện tốt nghiệp nhưng xin được hoãn xét tốt nghiệp, sinh viên gửi email xin hoãn xét tốt nghiệp đến email: tuvan@oude.edu.vn trước ngày 15/08/2022. Sau khi Hội đồng thông qua danh sách tốt nghiệp, sinh viên không được phép hủy kết quả tốt nghiệp.
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh kính đề nghị các Đơn vị liên kết triển khai nội dung thông báo này cho sinh viên và phối hợp thực hiện.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.