»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc thay đổi giờ thi cho các ca thi hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học năm học 2022 - 2023

Thông báo về việc thay đổi giờ thi cho các ca thi hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học năm học 2022 - 2023


Căn cứ thông báo số 1968/TB-ĐHM ngày 05/09/2023 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển cơ sở học tập thay thế cơ sở Nguyễn Kiệm của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2023 – 2024;
Căn cứ thông báo 2306/TB-ĐHM ngày 12/10/2023 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi điểm thi tại Thành phố Hồ Chí Minh dối với hình thức Đào tạo từ xa qua mạng;
Để thống nhất giờ thi cho các ca thi của hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học tại các điểm thi của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên kết. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo lịch điều chỉnh giờ thi cho các ca thi cuối kỳ, cụ thể như sau:
Thời gian bắt đầu cho các Ca Thi:
  • Ca 1: 7g30        Ca 2: 9g50        Ca 3: 13g00        Ca 4: 15g20        Ca 5: 18g00
Thời gian áp dụng thay đổi giờ thi của các ca thi: các buổi thi bắt đầu từ ngày 4/11/2023
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc thay đổi giờ thi cho các ca thi cuối kỳ đối với hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học như trên để các đơn vị liên kết tổ chức thi và sinh viên biết để tham gia kỳ thi an toàn, đúng thời gian quy định.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.