»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc khóa mã số sinh viên học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Thông báo về việc khóa mã số sinh viên học kỳ 2 năm học 2023 - 2024


Căn cứ quyết định số 3403/QĐ-ĐHM ngày 12 tháng 12 năm 2022 về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ Đại học hình thức đào tạo từ xa.
Căn cứ quyết định số 3404/QĐ-ĐHM ngày 12 tháng 12 năm 2022 về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ Đại học hình thức vừa làm vừa học.
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc thực hiện khóa mã số sinh viên đối với các trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán học phí từ học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 trở di như sau:
1. Danh sách sinh viên: Danh sách.
2. Đối tượng áp dụng: Sinh viên đang theo học chương trình đào tạo trình độ Đại học hình thức Đào tạo Từ xa truyền thống và vừa làm vừa học của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (không áp dụng đối với các lớp mới khai giảng ở học kỳ thứ nhất).
Lưu ý:
  • Sinh viên bị khóa mã số sinh viên tại học kỳ nào thì vẫn được dự thi tại học kỳ đó. Nhưng sẽ không được phép đăng ký môn học ở học kỳ tiếp theo (vd: sinh viên bị khóa mã số sinh viên ở học kỳ 2 năm học 2023 - 2024, sinh viên vẫn được dự thi, nhưng sẽ không được đăng ký môn học ở học kỳ 3 năm học 2023 – 2024 nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí ở học kỳ 2 năm học 2023 - 2024).
  • Thông báo về việc đăng ký mở mã số sinh viên sẽ được thông báo sau.
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo.