»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo triển khai đăng ký môn học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học

Thông báo triển khai đăng ký môn học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học


Sinh viên xem tập tin đính kèm.