»Sinh viên hiện tại »Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên »Kết quả khảo sát phản hồi thông tin về môn học và giảng viên của học kỳ 1 năm học 2023-2024

Kết quả khảo sát phản hồi thông tin về môn học và giảng viên của học kỳ 1 năm học 2023-2024


Kết quả báo cáo khảo sát phản hồi thông tin về môn học và giảng viên của học kỳ 1 năm học 2023-2024