»Sinh viên hiện tại »Thông tin tốt nghiệp »Danh sách sinh viên đủ điều kiện và tình trạng hồ sơ của sinh viên tham gia xét tốt nghiệp đợt bổ sung tháng 12 năm 2021 (cập nhật ngày 02/03/2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và tình trạng hồ sơ của sinh viên tham gia xét tốt nghiệp đợt bổ sung tháng 12 năm 2021 (cập nhật ngày 02/03/2022)


Danh sách sinh viên đủ điều kiện tham gia xét tốt nghiệp đợt bổ sung tháng 12 năm 2021.
Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện tham gia xét tốt nghiệp đợt bổ sung tháng 12 năm 2021.
hoặc sinh viên có thể kiểm tra thông tin tại ứng dụng Tra cứu thông tin tình trạng xét tốt nghiệp.