»Sinh viên hiện tại »Thông tin tốt nghiệp »Danh sách sinh viên đủ điều kiện và tình trạng hồ sơ của sinh viên tham gia xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2024 (ngày 19/07/2024)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và tình trạng hồ sơ của sinh viên tham gia xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2024 (ngày 19/07/2024)


Danh sách sinh viên đủ điều kiện tham gia xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2024.
Danh sách sinh viên chưa hoàn thiện hồ sơ đợt 2 năm 2024.
Danh sách xét tốt nghiệp vẫn còn liên tục được cập nhật.