»Sinh viên hiện tại »Thông tin tốt nghiệp »Danh sách sinh viên đủ điều kiện và tình trạng hồ sơ của sinh viên tham gia xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 (cập nhật ngày 16/03/2020)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và tình trạng hồ sơ của sinh viên tham gia xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 (cập nhật ngày 16/03/2020)


Danh sách sinh viên đủ điều kiện tham gia xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020.
Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện tham gia xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020.