»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc điều chỉnh khối lượng học tập (tín chỉ) sinh viên đăng ký trong học kỳ hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học

Thông báo về việc điều chỉnh khối lượng học tập (tín chỉ) sinh viên đăng ký trong học kỳ hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học


Căn cứ Quyết định số 3403/QĐ-ĐHM ngày 12/12/2022 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 3404/QĐ-ĐHM ngày 12/12/2022 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 2511a/QĐ-ĐHM ngày 29/9/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy chế về tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp hình thức đào tạo từ xa ban hành kèm theo Quyết định 1263/QĐ-ĐHM ngày 10 tháng 8 năm 2017 và Quyết định 2761/QĐ-ĐHM ngày 28 tháng 12 năm 2018;
Căn cứ Quyết định số 2516/QĐ-ĐHM ngày 30/9/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định 1301/QĐ-ĐHM ngày 22 tháng 8 năm 2017.
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc điều chỉnh khối lượng học tập mà mỗi sinh viên đăng ký trong một học kỳ hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học, cụ thể như sau:
1. Thời gian áp dụng: bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2022-2023.
2. Nội dung điều chỉnh và đối tượng áp dụng:
  • Sinh viên các khoá tuyển sinh trước tháng 12/2022: số tín chỉ đăng ký tối đa: 15 tín chỉ/học kỳ (không bao gồm số lượng tín chỉ các môn thi lại, môn Kỹ năng học tập, các môn Tiếng Anh căn bản 1-5).
  • Sinh viên các khóa tuyển sinh từ tháng 12/2022 trở về sau: số tín chỉ đăng ký tối đa: 14 tín chỉ/học kỳ (không bao gồm số lượng tín chỉ các môn thi lại, môn Kỹ năng học tập, các môn Tiếng Anh căn bản 1-5).
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo./.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.