»Thông báo tuyển sinh »Hình thức vừa làm vừa học
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 12 năm 2020) (13 Jun 2020)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 12 năm 2020)

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 12 năm 2020) (13 Jun 2020)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 12 năm 2020)

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 12 năm 2020) (13 Jun 2020)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học(Đợt tháng 12 năm 2020)

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 12 năm 2020) (11 Jun 2020)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 12 năm 2020)

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2020 tại Cơ sở 3 Bình Dương (11 Jun 2020)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2020 tại Cơ sở 3 Bình Dương
 

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 06 năm 2020) (17 Mar 2020)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt tháng 06 năm 2020)