»Thông báo tuyển sinh »Hình thức vừa làm vừa học
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 2 năm 2022) (23 Mar 2022)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 2 năm 2022)

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt 1 năm 2022) (11 Jan 2022)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt 1 năm 2022)

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 1 năm 2022) (11 Jan 2022)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 1 năm 2022)

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức vừa làm vừa học (Đợt 1 năm 2022) (11 Jan 2022)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức vừa làm vừa học (Đợt 1 năm 2022)

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 1 năm 2022) (11 Jan 2022)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 1 năm 2022)

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt 4 năm 2021) (09 Sep 2021)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt 4 năm 2021)