»Thông báo tuyển sinh
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long (07 Apr 2015)

Trường Đại học Mở Tp. HCM thông báo về việc chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

Thông báo về việc chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận (06 Apr 2015)

Trường Đại học Mở Tp. HCM thông báo về việc chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

Thông báo về việc chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Long An (06 Apr 2015)

Trường Đại học Mở Tp. HCM thông báo về việc chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Long An

Thông báo về việc chiêu sinh đại học bằng thứ 2 hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai (06 Apr 2015)

Trường Đại học Mở Tp. HCM thông báo về việc chiêu sinh đại học bằng thứ 2 hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai

Thông báo về việc chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai (06 Apr 2015)

Trường Đại học Mở Tp. HCM thông báo về việc chiêu sinh đại học ngành Kế toán hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai

Thông báo về việc chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp Tp. Cần Thơ (06 Apr 2015)

Trường Đại học Mở Tp. HCM thông báo về việc chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 tại Trung tâm GDTX – KTTH – HN Tp. Cần Thơ