Giới thiệu

Chương trình Cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế trang bị các kiến thức tổng quát về kinh doanh quốc tế cụ thể là: thực hiện được các nghiệp vụ, hoạch định các chiến lược kinh doanh xuất nhập khẩu; xây dựng chiến lược, phân tích Marketing trên thị trường quốc tế; thiết lập phương án kinh doanh, theo dõi và quản lý các dự án có vốn đầu tư nước ngoài ở thị trường trong nước, các dự án đầu tư ra nước ngoài của các công ty Việt Nam…

Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng thích nghi với môi trường làm việc năng động ở các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh quốc tế như kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, vận tải quốc tế, có chi nhánh, cơ sở, văn phòng đại diện ở nước ngoài…; có khả năng hoạch định, triển khai thực hiện, điều
hành các hoạt động trong doanh nghiệp.
Cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế có thể đảm nhận những công việc sau:
  • Làm việc ở các công ty đa quốc gia, công ty giao nhận ngoại thương, công ty kinh doanh xuất nhập khẩu, các ngân hàng trong và ngoài nước, các công ty kinh doanh ngoại tệ
  • Làm việc tại các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam, các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của các công ty Việt Nam ở nước ngoài hoặc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các văn phòng Bộ/ Sở Công thương, Bộ/ Sở Kế hoạch và Đầu tư,…
  • Chuyên viên kinh doanh hoặc quản trị kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, đặc biệt tại các doanh
  • nghiệp có yếu tố nước ngoài
  • Tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.