»Chương trình đào tạo »KHOA KINH TẾ VÀ QL CÔNG

KHOA KINH TẾ VÀ QL CÔNG

Khoa Kinh tế và Quản lý công được nhà trường phân công trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ đào tạo ngành Quản trị công. Một vài nét về Khoa được giới thiệu dưới đây:
Khoa Kinh tế và Quản lý công trực thuộc Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh, Khoa có nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu ứng dụng để phục vụ công tác giảng dạy đồng thời ứng dụng vào thực tiễn.
Khoa Kinh tế và Quản lý công hiện đang đào tạo ngành Kinh tế (từ năm 2006) và chuẩn bị tuyển sinh ngành Quản trị công.
Đội ngũ giảng viên của Khoa Kinh tế và Quản lý công hiện nay có 16 giảng viên cơ hữu và 1 giảng viên bán cơ hữu: trong đó có 1 PGS.TS, 02 Tiến sĩ và 14 thạc sĩ (3 thạc sĩ đang làm NCS).
Kinh tế chuyên ngành Kinh tế - Luật »
Kiến thức pháp luật là rất quan trọng để hỗ trợ cho việc ra quyết định kinh tế hợp lý và tuân thủ pháp luật. Chương trình đào tạo Kinh tế - Luật nhằm đào tạo Cử nhân Kinh tế có kiến thức nền tảng về kinh tế cũng như những kiến thức pháp luật cơ bản để học viên có thể vận dụng những kiến thức pháp luật trong hoạt động kinh tế. Chương trình chú trọng đến việc phát triển tư duy phản biện và làm việc độc lập cũng như khả năng ứng dụng các kiến thức luật trong các hoạt động kinh tế, quản lý trong thực tiễn.
 
Tùy theo phương thức học, người học hoàn thành chương trình đào tạo sẽ được cấp bằng cử nhân hình thức đào tạo từ xa hoặc vừa làm vừa học. Văn bằng có giá trị pháp lý để được tiếp tục học lên bậc cao học. 
» Xem chi tiết