»Chương trình đào tạo »KHOA KINH TẾ VÀ QL CÔNG

KHOA KINH TẾ VÀ QL CÔNG

KHOA KINH TẾ VÀ QL CÔNG

Khoa Kinh tế và Quản lý công được nhà trường phân công trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ đào tạo ngành Quản trị công. Một vài nét về Khoa được giới thiệu dưới đây:
Khoa Kinh tế và Quản lý công trực thuộc Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh, Khoa có nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu ứng dụng để phục vụ công tác giảng dạy đồng thời ứng dụng vào thực tiễn.
Khoa Kinh tế và Quản lý công hiện đang đào tạo ngành Kinh tế (từ năm 2006) và chuẩn bị tuyển sinh ngành Quản trị công.
Đội ngũ giảng viên của Khoa Kinh tế và Quản lý công hiện nay có 16 giảng viên cơ hữu và 1 giảng viên bán cơ hữu: trong đó có 1 PGS.TS, 02 Tiến sĩ và 14 thạc sĩ (3 thạc sĩ đang làm NCS).