»Chương trình đào tạo »KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Khoa Kế toán – Kiểm toán được thành lập năm 2010 trên cơ sở tách ra từ Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng, với mục đích tập trung vào phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán.
 
Khoa Kế toán – Kiểm toán đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực kế toán, tài chính, kiểm toán và tư vấn cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các công ty kiểm toán và tư vấn cũng như các cơ quan hành chính sự nghiệp, phục vụ cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.
 
Với hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học, Khoa có 2 chuyên ngành đào tạo:
  • Chuyên ngành Kế toán
  • Chuyên ngành Kiểm toán
Kế toán »
Công tác kế toán đóng vai trò quan trọng trong mọi tổ chức, doanh nghiệp, cung cấp thông tin làm cơ sở cho các quyết định. Chương trình đào tạo Kế toán nhằm đào tạo Cử nhân Kế toán có năng lực chuyên môn về kế toán và các kiến thức liên quan như: tài chính, thuế, kiểm toán để có thể đáp ứng được yêu cầu công việc của các loại hình doanh nghiệp và tổ chức khác nhau.
» Xem chi tiết
Kiểm toán »

Kiểm toán là hoạt động kiểm tra, đánh giá các thông tin nhằm đưa ra ý kiến giúp người sử dụng thông tin tin tưởng hơn khi sử dụng trong việc đầu tư, cho vay và thực hiện các giao dịch khác.

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kiểm toán thuộc ngành Kế toán nhằm đào tạo cử nhân có năng lực chuyên môn về kế toán và kiểm toán, cũng như các kiến thức liên quan như: tài chính, thuế, kiểm soát nội bộ để có thể đáp ứng được yêu cầu công việc.

» Xem chi tiết